Kantor Walutowy oferuje bezpłatnie m.in. prowadzenie rachunków i wymianę walut on - line. Zwolnione z opłat jest również korzystanie z karty płatniczej do rachunku w walucie obcej przy spełnieniu warunków określonych w regulaminie. Także wydanie karty jest bezpłatne, pod warunkiem, że w przeciągu pół roku od aktywowania karty Klient wykona nią przynajmniej jedną operację na dowolną kwotę.

Klienci są uprawnieni do wykonywania darmowych przelewów walut zakupionych w Kantorze Walutowym wszystkimi trybami (normalny, pilny, ekspres) w opcji kosztowej SHA, o tym ile środków możemy przesłać bezpłatnie informuje nas Licznik. Licznik rejestruje ilości środków wymienionych przez Klienta w Kantorze Walutowym w każdej z walut oddzielnie. Każdy przelew walutowy w ramach Licznika pomniejsza wartość Licznika. Za przelewy środków niewymienionych w Kantorze Walutowym pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych oraz Taryfą Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów.

Dostępne opcje kosztowe:

SHA - Opcja SHA oznacza, że koszty, związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku przelewów, zlecanych w Banku, zleceniodawca pokrywa koszty Alior Banku, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących.

OUR - Opcja OUR oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa zleceniodawca przelewu.

BEN - Opcja BEN oznacza, że wszystkie koszty, związane z realizacją przelewu – koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa beneficjent przelewu.

Specjalnym rodzajem przelewu walutowego jest przelew europejski realizowany przez banki w ramach rozliczeń SEPA (Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar Płatności w Euro)

Przelew europejski jest realizowany:

W Kantorze Walutowym, w przypadku wybrania opcji przelewu europejskiego, zakupione EUR można przesłać bezpłatnie w opcji kosztowej SHA pilny.

Wycinek z Tabeli Opłat, Prowizji i Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

Opłaty Podstawowe

 1.  Udostępnienie usługi Kantor Walutowy  0 zł
2. Korzystanie z usługi Kantor Walutowy 0 zł
3. Otwarcie rachunku 0 zł
4. Prowadzenie rachunku 0 zł
5. Opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń 0 zł

 

Przelewy

1. Przelew Krajowy za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej 0 zł
2. Przelew europejski

0 zł w ramach Licznika

5zł powyżej Licznika

3. Przelew walutowy realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej  
3.1. W opcji kosztowej BEN i SHA  
  normalny

0 zł w ramach Licznika

30 zł powyżej Licznika

pilny

0 zł w ramach Licznika 

45 zł powyżej Licznika

express

0 zł w ramach Licznika

50 zł powyżej Licznika

3.2. W opcji kosztowej OUR  
  normalny 100 zł
pilny 115 zł
express 120 zł
4. SZYBKI TRANSFER (tylko dla przelewów krajowych)  
  0,01 zł - 1000 zł 1 zł
1000,01 zł - 2000 zł 2 zł
2000,01 zł - 3000 zł 3 zł
3000,01 zł - 4000 zł 4 zł
4000,01 zł - 5000 zł 5 zł

 

Karty oraz wypłata gotówki

1.  Wydanie Karty MasterCard Debit (karta wypukła)

0zł

15 zł opłata pobierana, jeżeli w ciągu pół roku od dnia wysłania karty lub do momentu jej zamknięcia Klient nie dokona z jej udziałem transakcji

2. Wypłata gotówki:  
 
  • w kasie Banku (Klienci Indywidualni)
  • w bankomatach własnych
  • w bankomatach Euronet, Cash4You, innych banków krajowych
  • w bankomatach za granicą pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym
0 zł
  • w bankomatach za granicą – druga i każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym (data księgowania transakcji)
9 zł